Ken por drenta den presensia di Señor?

 

Señor, ken por hospedá den bo tènt,

ken por habitá bo seru santu?

 

Esun ku ta hiba un bida drechi,

ku ta praktiká hustisia

i ku semper sa papia bèrdat;

ku no sa papia malu di hende,

no ta hasi daño na su próhimo

ni ta pone su kara na bèrgwensa.

 

E n’ tin lei ku hende ku n’ ta sirbi,

ma ta honra es ku honra Señor.

E no ta kibra un huramentu

si akaso esaki salié malu.

 

E n’ ta fia su sèn ku stafa,

e n’ ta laga nan susha su man

pa e lanta falsu testimonio

kontra hende inosente.

 

Esun ku aktua asina hamas i nunka lo no tambaliá.

Advertisements